Amdanom

Am Eglwys Gymunedol Tywi

Mae gan Eglwys Gymunedol Tywi naws cynnes, croesawgar a chyfeillgar. Fe ddarganfyddwch bobl sy'n rhannu bywyd gyda'i gilydd. Mae pob person yn werthfawr ac yn derbyn gofal a chariad. Rydym yn gwneud ein gorau i arddangos y cariad a'r rhyddid mae Iesu yn ei rhoi i ni. Rydym yn cyd-ddathlu pan ddaw uchafbwyntiau bywyd, ac yn cefnogi ein gilydd yn ymarferol ac emosiynol pan ddaw cyfnodau isel ac anodd. 

Rydym yn ceisio bod yn ffres ac yn berthnasol, gan gadw i fyny gyda chelfyddyd ein byd tra'n aros yn ffyddlon i air Duw. Dewch i gwrdd â ni. Cawn goffi, sgwrs a chyfle i archwilio ffydd a bywyd. 

Arweinyddiaeth

Heather_Birnie_Towy_Church_Leadership_Gr

Paul Griffiths yw'r prif arweinydd. Mae yntau a'i wraig Caroline wedi bod yn arwain Tywi ers 2018.

Heather_Birnie_Towy_Church_Leadership_Ba

Nick sy'n gyfrifol am waith yr ieuenctid a'r plant ac mae ei wraig Hazel yn gyfrifol am y tim sy'n arwain yr addoli yn ein cyfarfodydd.

109779876_10159280930154369_2306964855773979341_n.jpg

Kate a Nat sy'n gyfrifol am y grwpiau bywyd. Maent yn caru buddsoddi mewn pobl, a gweld yr eglwys ar waith fel cymuned. 

Heather_Birnie_Towy_Church_Leadership_Gr

Mae gan Wyn a Helen galon at genhadu, gan wneud cysylltiadau â phobl ar lefel leol a rhyngwladol.

Heather_Birnie_Towy_Church_Leadership_He

Helen sy'n gyfrifol am ochr weinyddol yr eglwys. Hi sy'n cadw pethau mewn trefn.

Heather_Birnie_Towy_Church_Leadership_Ha

Chris and Nicky sy'n gyfrifol am fywyd gweddi'r eglwys - yn ein cenedl a thu hwn. 

Heather_Birnie_Towy_Church_Leadership_Bo

Mae Angelo a Heather yma i ymweld â chi, ac i helpu'r eglwys i gefnogi a chwrdd ag anghenion ein cymuned.

Heather_Birnie_Towy_Church_Leadership_Ma

Mae Mary yn edrych ar ôl gyllid yr Eglwys. Gweddi, gwrando ar Dduw, a rhwydweithio gydag eraill yw sail ei bywyd. 

Ein cred

Am Dduw

Dim ond un Duw sydd, yn greawdwr a rheolwr y bydysawd. Mae'n byw yn dragywydd, yn dri pherson arbennig a chyfartal - y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glan.

Genesis 1:1 Salm 90:2; 1 Pedr 1:2; 2 

Am ddynoliaeth

Creodd Duw pobl i fod fel Ef ei hun o ran delwedd a chymeriad, ac i gael awdurdod dros y ddaear. Er i ddyn cael ei greu fel prif wrthrych cread Duw, mae dynoliaeth wedi cael ei ddifetha gan anufudd-dod tuag at Dduw, a elwir pechod. Mae pechod yn ein gwahanu oddi wrth Dduw. 

 Genesis 1:26,27; 3:22 Salm 8:3-6; Rhufeiniaid 3:23; Eseia 59:1, 2

Am Iesu Grist

Iesu Grist yw  Mab Duw. Mae'n gyfartal a'r Tad a'r Ysbryd Glan. Roedd bywyd Iesu yn hollol ddibechod, a rhoddodd ei fywyd ar y groes fel aberth perffaith dros bechodau dynol ryw.  Ar ôl tri diwrnod fe atgyfododd o'r meirw fel tystiolaeth o'i bŵer dros bechod a marwolaeth. Esgynnodd i'r nefoedd, ac fe ddaw yn ôl rhyw ddydd i deyrnasu fel Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi. Mathew 1:22, 23; Eseia 9:6; Ioan 10:10, 14:10-17; 1 Corinthiaid 15:3, 4; Rhufeiniaid 1:3, 4; 1 Timotheus 6:14, 15

Am iachawdwriaeth

Iachawdwriaeth yw adferiad dynol ryw i Grist drwy fywyd tragwyddol. Mae ein hiachawdwriaeth yn rhodd rhad ac am ddim oddi wrth Dduw i ddynol ryw drwy Grist. Gall neb wneud yn iawn am ei bechod drwy wella ei hunan a bod yn dda - dim ond trwy ymddiried yng Nghrist, a chynnig Duw o faddeuant. 

Rhufeiniaid 6:23; Effesiaid 2:8, 9; Ioan 14:6, 1:12; Titus 3:5; Galatiaid 3:26; 

Am y Beibl

Gair Duw yw'r Beibl, wedi ei ysgrifennu gan ddynion dan arweiniad goruwchnaturiol Dduw. Dyma brif ffynhonnell gwirionedd, a chonglfaen  cred a bywyd Cristnogol. Gan ei fod wedi ei ysbrydoli gan Dduw, y Beibl yw'r gwirionedd, heb gamgymeriad na chymysgedd. 

2 Timotheus 3:16; 2 Pedr 1:20, 21; 2 Timotheus 1:13; Salm 119:105,160

Am yr Ysbryd Glan

Mae'r Ysbryd Glan yn gyfartal a'r Tad a'r Mab. Mae ei bresenoldeb yn ein byd yn ein hachosi i weld yr angen am Iesu.  Mae'n byw ym mhob Cristion o eiliad cyntaf iachawdwriaeth. Wrth droi ato'n ddyddiol mae'n rhoi arweiniad o ran yr hyn sy'n dda a drwg, ac yn rhoi nerth i ni fyw bywyd cyflawn gan ddeall gwirioneddau ysbrydol.  

2 Corinthiaid 3:17; Ioan 16:7-13,  14:16,17; Actau 1:8; 1 Corinthiaid 2:12 3:16; Effesiaid 1:13; Galatiaid 5:25

Am Fedydd

Mae bedydd yn ddatganiad cyhoeddus eich bod wedi derbyn Iesu Grist fel eich gwaredwr. Mae'r bedydd yn cynrychioli marwolaeth, claddu ac atgyfodiad Crist, ac yn arwydd eich bod yn derbyn yr hyn mae Ef wedi gwneud drosoch. Nid yw bedydd yn eich achub, ond yn arwydd i'r byd eich bod wedi eich achub eisoes. Mae'n orchymyn Beiblaidd, ac yn dangos eich cariad a'ch ufudd-dod i Iesu.  

Rhufeiniaid 6:3-5; Colosiaid 2:12; Effesiaid 2:8-9; Mathew 28:19-20

Am yr Eglwys

Credwn mai'r Eglwys yw gobaith y byd, a chorff sy'n derbyn bywyd a nerth gan yr Ysbryd. Mae'r Eglwys wedi ymrwymo i addoli Duw, rhannu'r Efengyl, ymestyn at bobl sy'n brifo, trawsnewid bywydau, hyrwyddo cyfiawnder a chariad, a bod mewn perthynas gyda'i gilydd. Credwn hefyd y dylwn roi yn hael o'n hamser, ein talentau a'n harian fel diolchgarwch i Dduw sydd wedi rhoi'r cyfan i ni. 

Rhufeiniaid 12:5; 1 Corinthiaia 12:12-27; Effesiaid 4:12

Am dragwyddoldeb

Rydym yn aros am ail ddyfodiad personol a gweledol Crist i gyflawni addewidion a phwrpas Duw. Byddwn i gyd yn profi Ei farn cyn byw gyda'n gilydd a Duw mewn maddeuant ac iachawdwriaeth, neu fe fyddwn yn cael ein gwahanu oddi wrtho am byth drwy bechod. Trwy hyn, bydd Duw yn sefydlu nefoedd newydd a daear newydd.

Ioan 3:16; Rhufeiniaid 6:23; 1 Ioan 5:11-12; Mathew 25:31-46; Datguddiad 21:1-4